notariusz Wrocław
Kancelaria Lokalizacja Dokumenty Prawo Taksa Linki
Czynności notarialne Poświadczenie dziedziczenia Czynności poza kancelarią

Dla sporządzenia pewnych czynności notarialnych niezbędne jest okazanie lub przedłożenie notariuszowi odpowiednich dokumentów oraz podanie odpowiednich danych.

DANE STAWAJACYCH DO AKTU
Dla dokonania wszystkich czynności niezbędne jest podanie odpowiednich danych każdego stawającego. Sa to:
1)imiona i nazwisko,
2)imiona rodziców,
3)adres zamieszkania,
4)seria i numer dowodu tożsamości,
5)numer PESEL,
6)numer NIP.

Stawający do czynności notarialnej powinni mieć ze sobą dokument potwierdzających ich tożsamość.
Jeżeli strona będzie działała przez pełnomocnika, należy dostarczyć wypis aktu notarialnego zawierającego pełnomocnictwo.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY
Poniżej znajduje się spis dokumentów niezbednych do dokonania popularnych czynności notarialnych. Ze względu na to, iż w konkretnym wypadku wymagane może być dostarczenie dokumentów innych niż wskazane, prosimy o każdorazowe skontaktowanie się z Kancelarią w celu doprecyzowania szczegółów czynności.

I. Podstawowe dokumenty wymagane przy umowie zbycia (m. in. sprzedaży, zamiany, darowizny, zniesienia współwłasności) lokali stanowiących odrębną własność:
1) podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny lub postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku (jeżeli lokal nabyty został w spadku, to dodatkowo wymagane będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego będzie wynikać, iż uregulowany został obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn),
2) aktualny odpis z księgi wieczystej.

II. Podstawowe dokumenty wymagane przy umowie zbycia (m. in. sprzedaży, zamiany, darowizny, zniesienia współwłasności) spółdzielczych własnościowych praw do lokali:
1) podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny, postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku lub przydział (jeżeli lokal nabyty został w spadku, to dodatkowo wymagane będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego będzie wynikać, że uregulowany został obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn),
2) aktualne zaświadczenie ze Spółzielni Mieszkaniowej, z którego będzie wynikać, że zbywca posiada spółdzielcze własnościowe prawo będące przedmiotem umowy,
3) aktualny odpis z księgi wieczystej, jeżeli została założona.

III. Podstawowe dokumenty wymagane przy umowie zbycia (między innymi sprzedaży, zamiany, darowizny, zniesieniy współwłsności) nieruchomości gruntowych, zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych:
1) podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny lub postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku (jeżeli lokal nabyty został w spadku, to dodatkowo wymagane będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego będzie wynikać, że uregulowany został obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn),
2) aktualny odpis z księgi wieczystej,
3) pismo z Urzędu Gminy na terenie której położona jest przedmiotowa działka gruntu, z którego będzie wynikać przeznaczenie działki gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub świadczące o braku takiego planu,
4) wypis z rejestru gruntów, a jeżeli przedmiotem umowy jest jedna z kilku działek gruntu znajdujących się w księdze wieczystej, to także wyrys z mapy ewidencyjnej, z zaznaczeniem, że dokument ten przeznaczony jest do celów wieczysto-księgowych.

IV. Podstawowe dokumenty wymagane przy umowie małżeńskiej majątkowej (intercyza):
1) akt małżeństwa (jeśli stawający są już małżeństwem, jeśli jeszcze nie są, dokument ten nie jest wymagany).

V. Podstawowe dokumenty wymagane do spisania protokołu zawierającego oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku:
1) akt zgonu spadkodawcy.

VI. Podstawowe dokumenty wymagane przy poświadczeniu dziedziczenia:
1) Akt zgonu spadkodawcy,
2) Odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców,
3) Odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców (jeżli nastąpiła zmiana nazwiska),
4) Postanowienia o zmianie lub sprostowaniu nazwiska,
5) Zaświadczenie o nadaniu numer PESEL osoby zmarłej,
6) Wszystkie sporządzone testamenty (przy dziedziczeniu testamentowym).

VII. Podstawowe dokumenty wymagane przy sporządzaniu protokołu walnego zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy:
1) Odpis z rejestru przedsiebiorców KRS.

VIII. Podstawowe dokumenty wymagane przy umowie spółki z ograniczona odpowiedzialnością ( z o.o.) lub akcyjnej (S.A.):
Poza szczegolnymi przypadkami, nie jest niezbedne przedstawienie żadnych dodatkowych dokumentów.

IX. Podstawowe dokumenty wymagane do sporządzenia pełnomocnictwa:
Poza szczegolnymi przypadkami, nie jest niezbedne przedstawienie żadnych dodatkowych dokumentów.

X. Podstawowe dokumenty wymagane przy sporządzaniu testamentu:
Poza szczegolnymi przypadkami, nie jest niezbedne przedstawienie żadnych dodatkowych dokumentów.Adres:
ul. Sądowa 14/4
50-046 Wrocław

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 11:00-17:00
Wtorek: 9:00-17:00
Środa: 9:00-17:00
Czwartek: 9:00-17:00
Piątek: 9:00-17:00
Sobota: 10:00-12:00
oraz po umówieniu

Kontakt:

tel. 71 796 25 00
fax 71 796 25 01
kom. 602 13 83 52
notariusz@tkaczynski.comNiniejsza strona nie stanowi reklamy, a w szczególności reklamy osobistej. Nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 §3 ustawy Prawo o notariacie.

© Notariusz Wrocław - Kancelaria Notarialna Andrzej Tkaczyński Notariusz - 2010-2012