notariusz Wrocław
Kancelaria Lokalizacja Dokumenty Prawo Taksa Linki
Czynności notarialne Poświadczenie dziedziczenia Czynności poza kancelarią

Zgodnie z art. 1 i nast. ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. nr 189 poz. 1158 z 2008 roku) notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony pragną nadać formę notarialną lub są do tego zobowiązane przez prawo. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności te - w zasadzie - przeprowadza się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo czynności notarialnych w języku obcym, wykorzystując własną znajomość tego języka – wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych – lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Podstawowy zakres czynności notarialnych reguluje art. 79 ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Zgodnie z tym przepisem notariusz:

-sporządza akty notarialne;
-sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
-sporządza poświadczenia;
-doręcza oświadczenia;
-spisuje protokoły;
-sporządza protesty weksli i czeków;
-przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
-sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
-sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
-sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych rejent ma za zadanie czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne i udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.
Notariusz zachowuje w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Ten obowiązek trwa nieprzerwanie nawet po odwołaniu notariusza z pełnionej funkcjiAdres:
ul. Sądowa 14/4
50-046 Wrocław

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 11:00-17:00
Wtorek: 9:00-17:00
Środa: 9:00-17:00
Czwartek: 9:00-17:00
Piątek: 9:00-17:00
Sobota: 10:00-12:00
oraz po umówieniu

Kontakt:

tel. 71 796 25 00
fax 71 796 25 01
kom. 602 13 83 52
notariusz@tkaczynski.comNiniejsza strona nie stanowi reklamy, a w szczególności reklamy osobistej. Nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 §3 ustawy Prawo o notariacie.

© Notariusz Wrocław - Kancelaria Notarialna Andrzej Tkaczyński Notariusz - 2010-2012